Orlická maska 2020

Orlická maska 2020

Termín: 5. 3. 20208. 3. 2020

Šestý ročník krajské postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla v Ústí nad Orlicí.

Pořadatelé Malá scéna Ústí nad Orlicí, spolek ve spolupráci s DS Vicena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Města Ústí nad Orlicí.

Přihláška ke stažení: Evidencni list souboru

Uzávěrka doručení přihlášek je 25. 1. 2020.

Kontakt: janysova@gymuo.cz

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla je koncipována jako krajská soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídka umožňuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích:

  1. soubory, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy a jejich inscenace vycházejí z textů dramatických autorů;
  2. soubory využívající různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie;
  3. soubory hudebního divadla.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

V rámci přehlídky jsou realizovány rozborové semináře. Soutěžní představení bude hodnotit lektorský sbor. V závěru přehlídky jsou oceněny nejlepší výkony a inscenace a proveden výběr nejlepších a nejpodnětnějších inscenací k účasti na Pikniku Volyně Hronově 2020.

Tvůrce nebo spolutvůrce inscenace zařazené do programu postupového kola přehlídky nemůže být členem lektorského sboru této přehlídky. V případě porušení tohoto ustanovení bude inscenace vyloučena z jednání programové rady vyššího stupně přehlídky.

Soubor se může v daném roce se stejnou inscenací zúčastnit pouze postupové přehlídky směřující k celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla. Zúčastní-li se v daném roce jiné postupové přehlídky, která je postupovou na jinou celostátní přehlídku (např. Šrámkův Písek, Mladá scéna, Krakonošův divadelní podzim), bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady, respektive z programu Divadelního Pikniku Volyně.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné přehlídky, která je postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla.

Za postupovou přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková divadelní přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky činoherních a hudebních divadelních souborů dospělých (viz body I. a II.).

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Program přehlídky stanoví programová rada na základě:

- přihlášek , došlých v řádném termínu které návrhů vzešlých z výsledků postupových přehlídek;

- návrhů programové rady přehlídky;

- nerealizovaných návrhů, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou radou.

Právo doporučit inscenace na celostátní přehlídku mají postupové přehlídky, které splní tyto podmínky:

a) patří mezi postupové přehlídky na Divadelní Piknik Volyně, tzn. jsou uvedeny na seznamu přehlídek, který je součástí těchto propozic;

b) všechny soutěžní inscenace byly posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem;

c) navrhovatel uplatní návrh na doporučení, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky přihlášek do celostátní přehlídky a doplní jej realizovaným programem postupové přehlídky, z něhož bude zřejmé, které soubory se jí zúčastnily soutěžně s možností postupu na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla.

Právo nominovat inscenace na celostátní přehlídku mají postupové přehlídky, které splní tyto podmínky:

a) patří mezi postupové přehlídky na Divadelní Piknik Volyně, tzn. jsou uvedeny na seznamu přehlídek, který je součástí těchto propozic;

b) v programu přehlídky bylo realizováno minimálně 8 soutěžních inscenací;

c) všechny soutěžní inscenace byly posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem a všichni členové lektorského sboru s nominací souhlasí;

d) členem lektorského sboru byla osoba s funkcí odborného garanta, která zná kontext oboru a příslušné celostátní přehlídky. Výběr této osoby bude konzultován s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní a hudební divadlo a podléhá jeho schválení.

Odborné poroty postupových přehlídek mohou nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.

Překročí-li celkový počet nominací z krajských postupových přehlídek ¾ hracích míst na celostátní přehlídce, mění se všechny nominace na doporučení.

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla počítá s 22 soutěžními inscenacemi. Pokud by z ekonomických, organizačních nebo technických důvodů byl rozsah celostátní přehlídky krácen a vymezen počtem inscenací nižším než 18, musí nově rozhodnout o způsobu výběru pořadatelé přehlídky na základě projednání na mimořádné schůzce odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo, a to do data předcházejícího termínu jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla.

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím příslušných přihlášek, které odešlou na adresu: Malá scéna Ústí nad Orlicí, spolek, Pod Lesem 263, Ústí nad Orlicí, 562 03. e-mail: janysova@gymuo.cz, tel. 608752608

S přihláškami je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

- osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autoru hudby ap.;

- textovou předlohu inscenace;

- slovo o souboru do programové brožury;

- slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury;

- fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci;

- dokument(y) prokazující, že soubor má pro uvádění díla vyřešeny všechny autorsko-právní náležitosti dle platného znění autorského zákona (kopie licenční smlouvy, smlouva o provozování díla apod.);

Uzávěrka doručení přihlášek je 25. 1. 2020.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se soubory zařazenými do programu postupové přehlídky uzavře organizátor v místě konání přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v místě konání přehlídky. Členům hrajících souborů umožní vstup na všechna představení.

Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

Lenka Janyšová, Malá scéna, Orlická maska 2020